Arthur Simo (Daten nicht bekannt)
poitout1
Arthur Simo, Ohne Titel, (Zeichnung eines Autistischen Küstlers) Mischtechnik auf Karton, 22,8 x 30,4 cm
 
Arthur Simo Simo 2 Simo 2 Simo 2
Simo 2